Varsel om regulering for «Asklund Vestre»

Varsel om regulering for «Asklund Vestre»

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for «Detaljregulering - Asklund Vestre» i Frosta. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

Planområdet ligger på Asklund ved sørligste del av Bjørklyvegen. Planområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 40 bnr. 36 og gnr. 40 bnr. 35. I tillegg blir deler av eiendommene gnr. 40 bnr. 1, gnr. 40 bnr 10 og gnr 40 bnr. 34 berørt av reguleringen. Planområdet er ca. 3,6 da.

Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til boligbebyggelse, vei og lek/uteoppholdsareal. Det planlegges 10 boenheter på området. Adkomst er tenkt fra Smålandsvegen via Bjørklyvegen. Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området i dag. I kommuneplanen for Frosta kommune er området avsatt til fremtidig boligformål. Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, friarealer, infrastruktur mv.

Frosta kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning. Parallelt med planarbeidet startes det opp forhandlinger om utbyggingsavtale. Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres i hht pbl §17-4.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf.981 11 291 eller per e-post til gyda@arcon.no 27.01.2020.

Klikk for stort bildeAsklund Vestre Planområde