Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er et hjem for eldre, syke eller funksjonshemmede og spesielt tilrettelagt for pleie.

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Kategorier
Pleie og omsorg
Målgruppe

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

Kriterier/vilkår

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Vedtak gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering etter følgende kriterier:

Søkere med bodstedsadresse i Frosta kommune prioriteres.

Søkerens funksjonsnivå må være av en slik art at det skaper betydelige vanskeligheter med å fortsatte å bo i egen bolig, i forhold til livskvalitet og utnyttelse av egne ressurser.

Boligens beliggenhet og kommunikasjonsmuligheter vurderes.

Det tas hensyn til søkerens økonomiske forhold, som inntekt og formue. Som hovedregel skal søker være trygdet. I særlige tilfeller kan trygdebolig tildeles midlertidig.

 

 

Pris

Husleie fastsettes av kommunestyret og indexreguleres.

Opplysning om husleie kan fås ved henvendelse til Enhet for teknisk område og landbruk tlf 74 80 88 00

Brosjyrer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist

Søknaden sendes til

Frosta kommune
Postmottak
7633 Frosta

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til fylkesmannen i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Oppdatert: 08/08/2017
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook