Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Utlysning av tilskudd for 2015
Hopp til hovedinnhold

Utlysning av tilskudd for 2015

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015» (kap. 857 post 61.

Bufdir forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Bufdir gjør oppmerksom på at det er endringer i søknadsprosedyren for tilskuddsåret 2015. Det er derfor spesielt viktig at både søker og kommune/bydel setter seg godt inn i rundskrivet som regulerer ordningen, samt vedleggene til rundskrivet. Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskudd barnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

 
Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

 
Hvem kan søke

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknader i Frosta  vurderes og prioriteres av Frosta kommune.

b) Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum 3 kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt a. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Med underliggende ledd menes her lokallag, regionalledd eller andre enheter som er styrt eller eid av sentralleddet.

 
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 
Frister og skjemaer:

Søknadsfrist: 21. november 2014. Det er ny elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2015 og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn. Frosta kommune beklager kort søknadsfrist, dette skyldes en misforståelse.
Søknadsskjemaet finner du her: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Barne--ungdoms--og-familiedirektoratet/Soknad-om-tilskudd-til-tiltak-mot-barnefattigdom/


For veiledning, spørsmål, kontakt enhetsleder i Frosta kommune Elin Mari Strømsholm, tlf 74808800.

 Du kan også gå inn på Altinn for mer informasjon. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice på epost: support@altinn.no eller på telefon 75 00 60 00.

Oppdatert: 19.11.2014 13:33
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook