Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Signe Seips legat for ungdom
Hopp til hovedinnhold

Signe Seips legat for ungdom

 Frosta kommune utlyser på vegne av Signe Seips legat kr. 107.000,- som følge av at legatet skal avvikles i løpet av 2011.
Søknadsfrist 15.07.11

Utlysning

Legatet kan benyttes både til hjelp til utdanning for ungdom og til generelt ungdomsarbeid. Dette betyr at både enkeltpersoner og lag/organisasjoner med tilhørighet i Frosta kommune kan søke.

Søknadsfrist 15.07.11

Søknader sendes til postmottak@frosta.kommune.no eller pr. post til: Frosta kommune, 7633 Frosta med vedlagt informasjon om søknadssum og hva midlene kan tenkes benyttes til.

 

Bakgrunn for legatet

Signe Seip, født 13. februar 1876, var datt er av Karl Seip født 5. april 1850 og Sina Dorthea Arup Seip f .16. juni 1851. Karl Seip var cand.theol f ra 1873 og lærer ved bl.a. botsfengselet. Fra 1883 var han sogneprest i Åfjorden, og f ra 1890 i Frost a. Han var også skoledirekt ør i Trondhjem stift, og fra 1908 statsråd og sjef for Kirkedepartementet . Han døde 16. september 1909. I tillegg til Signe, hadde Karl og Sina døtrene Ellen Dorthea Arup Seip f. 23. september 1878 og Inger Trøften Seip f . 24. februar 1882. Inger ble bare to år.

Signe arbeidet i flere år som privat lærerinne. Hun utdannet seg ett er hvert til sykepleier og arbeidet som sykepleier ved søstrenes sykehus på Saltburå i Stjørdal. Ellen tok medisinsk embedseksamen i 1905. Hun arbeidet ved flere sykehus, frem til hun i 1911 slo seg ned i Stjørdalen. Her åpnet hun et sykehus for skrofuløse barn på Saltburå som hun drev sammen med søsteren. Signe og Ellen bodde på Saltburå sammen med moren.

Signe Seip opprettet 10. april 1935 testament e der hun gjorde sin søster Ellen Seip til enearving. Ett er søsterens død skulle midlene fordeles ett er Signes samvittighetsfulle og nøye gjennomtenkte siste vilje, der hennes samfunnsengasjement og omsorg for de svakest e kommer svært tydelig frem. I testamentet s pkt . 3 bokstavene d, e og f opprettet hun et legat hun selv benevner som "ungdomslegatet " :

"Kr. 5.000,- t il Åfjord ungdom, Kr. 5.000,- til Frosta ungdom, Kr. 5.000 til Stjørdal ungdom". Til hjelp til praktisk eller boklig utdannelse. Et styre paa 3 — prest , ordfører og en av herredstyret valgt kvinne"

 Senere i testamentet het er det: "Det som maatte være igjen av formuen, naar foranstaaende legat er tilgodesett , fordeles likelig paa ovennevnte ungdomslegat ."

Formålsområdet har sener blitt utvidet til å innbefatte også generelt ungdomsarbeid.

 

Avvikling av legatet  

I Stjørdal overformynderis vedtak 3. februar 20 11 er det bestemt at midlene etter Signe Seip og hennes testamentariske bestemmelse fordeles med 1/ 3 på ungdom i Åfjord, Frosta og Stjørdal kommune med formål hjelp til utdanning.

Vedtaket er stadfest et av Lotteri- og stiftelsestilsynet i brev 9. februar 2011. Undertegnede er oppnevnt som avviklingsstyre. Avviklingsstyret har bestemt følgende: 

1/ 3 av midlene oversendes formannskapene i henholdsvis Åfjord, Frosta og Stjørdalkommune med anmodning om at det gjøres vedtak om ut deling av midlene til et formål som så langt det er mulig er i tråd med Signe Seips ønske. Legat et skal avsluttes, og det er avviklingsstyrets forventning at det gjøres en engangsutbetaling.

 

 

 

Oppdatert: 26.05.2011 09:00
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook