Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart reguleringsarbeid
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart reguleringsarbeid

 Reguleringsendring del av Frosta brygge

I henhold til §§ 12-3 og12-8 i plan- og bygningsloven varsles herved oppstart av detaljregulering av del av gnr. 27, bnr. 45 og del av gnr. 27, bnr. 17 i Frosta kommune.

Regplan.jpg

Arealet som inngår i foreslått planområde ligger i området Småtta / Vigtil, ca 6 km nord for Alstad . Området som skal omreguleres utgjør ca 8,5 daa av gnr. 27, bnr. 45 og ca 2 daa av gnr. 27, bnr. 17. Resterende del som inngår i foreløpig planområde er sjøareal.

Gnr. 27, bnr. 45 er omfattet av reguleringsplan for Frosta brygge, stadfestet 25.03.2008 og er avsatt til fritidsbebyggelse, område for hotell og servicesenter og småbåthavn, i tillegg til samferdselsanlegg og fritidsområde i sjø og på land.

Den del av gnr. 27, bnr. 17 som inngår i foreløpig planområde ble regulert i 2011 i reguleringsplan for hytteområde Vigtil nedre og Vigtil nordre og er regulert til friluftsområde.

Det er ønskelig med endret tilrettelegging i området ved at småbåthavna etableres i området avsatt til hotell og servicesenter. Havna utformes ved at det tas ut fjellmasser som benyttes til etablering av molo. Servicesenter og utleierobuer etableres øst for ny småbåthavn sammen med adkomst til utbyggingsarealet og til badestrandområdet som ligger nord for ny småbåthavna. Sjøadkomst til småbåthavna legges fra sørvest og adskilt fra badestrandområdet.

Frosta kommune har med bakgrunn i at planlagt tiltak omfatter et allerede regulert område, fastsatt at tiltaket ikke har et omfang eller virkning som gjør at det kommer inn under de krav som forutsetter konsekvensutredning, jamfør forskrift av 26.06.09 eller utarbeidelse av eget planprogram.

Naboer og grunneiere varsles direkte.
Kommentarer / merknader sendes til Solem Arkitektur AS, Erling Skakkesgt 49B,
7012 TRONDHEIM eller willy.wollo@solemarkitektur.no innen 12.11.14.

 
 
Oppdatert: 16.10.2014 13:43
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook